Suwalszczyzna z przewodnikiem Suwalszczyzna z przewodnikiem Suwalszczyzna z przewodnikiem Suwalszczyzna z przewodnikiem Suwalszczyzna z przewodnikiem Suwalszczyzna z przewodnikiem Suwalszczyzna z przewodnikiem Suwalszczyzna z przewodnikiem

Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ZPRZEWODNIKIEM.PL


Sklep internetowy  funkcjonujący pod adresem www.zprzewodnikiem.pl, prowadzony jest przez:

"Na szlaku” usługi turystyczne Adam Januszewicz z siedzibą w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Polna 51, NIP: 844 196 71 03

 

SPIS TREŚCI

 Słowniczek
§ 1. Składanie i realizacja zamówień
§ 2. Ceny towarów
§ 3. Modyfikacja składanych zamówień
§ 4. Formy płatności
§ 5. Czas realizacji zamówienia
§ 6. Reklamacje

§ 7. Gwarancja 
§ 8. Prawo odstąpienia od umowy
§ 9. Dane osobowe
§ 10.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

§ 11.  Postanowienia końcowe

 

SŁOWNICZEK

Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady sprzedaży towarów oferowanych przez sklep internetowy zprzewodnikiem.pl;

Sklep – sklep internetowy www.zprzewodnikiem.pl, sprzedający za pośrednictwem Internetu towary znajdujące się w jego ofercie oraz prowadzący działalność pod adresem internetowym www.zprzewodnikiem.pl;

Oferta – towary umieszczone na stronie internetowej www.zprzewodnikiem.pl;

Klient – każda osoba fizyczna, prawna lub inna jednostka nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas przygotowania zamówienia – czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże do wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep dostarczy towar Klientowi;

Cena rynkowa – sugerowana przez wydawcę lub dostawcę cena sprzedaży produktu na rynku;

Płatność przelewem – płatność wykonywana przez Klienta na wskazane konto bankowe;

 

§ 1.
Składanie i realizacja zamówień


 1.  Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, są zaproszeniem do zawarcia umowy. Klient, składając zamówienie za pomocą środków dostępnych na internetowej stronie Sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie towaru i Regulaminie.   
 2. Klient, zamierzający nabyć towar może składać zamówienia w następujący sposób (24 godziny na dobę we wszystkie dni tygodnia).

  a) Za pośrednictwem strony internetowej www.zprzedownikiem.pl wypełniając formularz zamówienia dostępny pod adresem (www.zprzewodnikiem.pl/sklep.html). Aby dokonać zakupu należy zaakceptować regulamin sklepu.

  b) Składając zamówienie na adres [email protected] z następującymi informacjami:

  - nazwa zamawianego towaru, 
  - ilość sztuk, 
  - dane niezbędne do realizacji zamówienia (wysyłki): imię, nazwisko (lub firma), adres, numer telefonu, wybrany sposób wysyłki towaru 
  - w przypadku składania zamówienia przez klienta niebędącego osobą fizyczną – osoba do kontaktu; 

  c) należy dokonać opłaty za towar oraz koszty wysyłki na wskazane konto bankowe: w opisie przelewu podajemy nazwę towaru, ilość sztuk, sposób wysyłki

 3. Realizacji zamówienia odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na konto bankowe.
 4. Do każdego zrealizowanego zamówienia jest wystawiana faktura.  Zostanie ona przekazana Klientowi razem z zamówionym towarem pod wskazany przez Klienta adres dostawy.  
 5. Sklep  nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie towarów wynikające z błędnie podanych przez Klienta danych lub niepoprawnego adresu dostawy. 

 

§ 2.
Ceny towarów

 

 1. Ceny towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie umieszczone są przy danym towarze. 
 2. Wszystkie podawane na stronie Sklepu ceny: 
  - wyrażone są w złotych polskich; 
  - są cenami brutto; 
  - nie zawierają kosztów przesyłki. 
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na oficjalnej stronie Sklepu w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Klient oprócz ceny za towar zobowiązany jest do uiszczenia kosztów dostawy do miejsca wskazanego przez Klienta.
 5. Klient nie jest zobowiązany do złożenia gwarancji finansowych wykonania umowy.
 6. Ceny towarów podane w Sklepie internetowym obowiązują tylko w ofercie internetowej i nie dotyczą cen prezentowanych w księgarniach stacjonarnych.
 7. Każdorazowa akcja promocyjna przeprowadzana w Sklepie internetowym i księgarniach stacjonarnych w regulaminie promocji określa warunki i zakres przeprowadzanej akcji promocyjnej.

 

§ 3.
Modyfikacja składanych zamówień

 

 1. Klient ma prawo dokonania zmian w złożonym zamówieniu do momentu wysłania towaru. Po wysłaniu towaru, Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w § 8 Regulaminu.
 2. Modyfikacji zamówienia można dokonać przez kontakt z właścicielem portalu zprzewodnikiemi.pl, za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez e-mail: [email protected] lub poprzez kontakt telefoniczny na nr tel.: +48 605 327 064
 3. Wprowadzone przez Klienta zmiany w złożonym zamówieniu dotyczyć mogą: ilości zamówionego towaru, adresu wysyłki, danych do faktury, rezygnacji z części lub całości złożonego zamówienia. 
 4. W przypadku, gdy Klient rezygnuje z części lub całości wcześniej opłaconego zamówienia, zwrot należności odpowiadającej zapłaconej cenie towaru, którego rezygnacja dotyczy, zostanie dokonany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Sklep otrzymał daną rezygnację. Wpłacona przez Klienta kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim,  zostanie zwrócona na rachunek bankowy, z którego została wykonana płatność.

 

§ 4.
Formy płatności

 

 1. Zapłaty za zakupiony w Sklepie towar można dokonać: 
  - przelewem bankowym
  - gotówką na terenie Suwałk
 2. Realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po zarejestrowaniu zapłaty na koncie bankowym. 

 

§ 5.
Czas realizacji zamówienia

 

 1. Na stronie Sklepu przy towarze podana jest (w dniach roboczych) dostępność tego towaru. Przez dostępność rozumieć należy czas potrzebny Sklepowi do przygotowania danego zamówienia i przekazania go do wysyłki. Czas, w jakim Sklep przekaże zamówiony towar do wysyłki do Klienta, nie jest równoznaczny z czasem koniecznym do jego dostarczenia Klientowi za pośrednictwem wybranej formy dostawy. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki wynosi orientacyjnie czas: dostępności towaru + przewidywany czas dostawy, i nie może przekraczać 30 dni od dnia zawarcia umowy. 
 2. W razie opóźnienia Sklepu z realizacją zamówienia w terminie 30 dni, Klient ma prawo wyznaczyć dodatkowy termin na realizację zamówienia, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy.
 3. Towary objęte zamówieniem dostarczane są do Klienta na wskazany przez niego adres za pośrednictwem Poczty Polskiej zgodnie z wybranym przez niego sposobem dostawy.
 4. Termin otrzymania przez Klienta towaru uzależniony jest od wybranego przez niego sposobu dostawy i wynosi: 
  - przesyłka priorytetowa: 2 dni robocze + czas dostępności towaru
  - przesyłka ekonomiczna 4 dni robocze + czas dostępności towaru
  - odbiór osobisty na terenie Suwałk: 1 dzień roboczy + czas dostępności towaru
 5. Koszt dostawy jest zależny od wybranego sposobu dostawy. Cennik zawierający koszty dostawy jest dostępny pod adresem: www.zprzewodnikiem.pl

 

§ 6.
Reklamacje

 

 1. Towary znajdujące się w ofercie Sklepu jest towarem oryginalnym, niewadliwym, posiadającym gwarancję jakości producenta. 
 2. Sklep jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar niewadliwy. W przypadku, gdy dostarczony towar okaże się wadliwy (niezgodny z umową), Klient ma prawo złożyć reklamację wraz ze wskazaniem żądania: 

  1) obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

  2) wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady. Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę towaru.

 3. Pierwszym etapem reklamacji jest kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Następnie w celu skorzystania ze swoich uprawnień Klient zobowiązany jest do odesłania reklamowanego towaru i opisu przyczyn jego reklamacji lub złożenia takiej reklamacji 
  Reklamowany towar proszę o przesłanie na następujący adres: 
     "Na szlaku" usługi turystyczne Adam Januszewicz
     ul. Polna 51, 16-400 Suwałki 
     z dopiskiem: "reklamacja"
 4. W przypadku, gdy Klient odeśle reklamowany towar, Sklep zwróci mu koszt nadania takiej przesyłki na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Reklamację można złożyć również na terenie Suwałk w sposób bezpośredni – wystarczy kontakt telefoniczny pod nr +48 605 327 064 i towar zostanie odebrany od klienta w ustalonym przez niego miejscu. Wówczas, Klient nie musi odsyłać towaru i ponosić z tego tytułu kosztów. 
 5. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne i wymagają uzupełnienia – przed rozpoznaniem reklamacji Sklep zwróci się do Klienta o uzupełnienie braków we wskazanym zakresie.
 6. Wszystkie reklamacje będą rozpatrywane w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, od dnia otrzymania przez Sklep reklamacji. 
 7. Gdy składana przez Klienta reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, Sklep wykona wskazane przez Klienta żądania zgodnie z przysługującymi mu prawami wymienionymi w niniejszym paragrafie, punkt 2.
 8. W razie odstąpienia od umowy Sklep zwróci Klientowi pełną należność za zakupiony towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji. 
 9. Klient nie jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeśli wada towaru jest nieistotna. 
 10. Istnieje również możliwość zaoferowania przez Sklep innego towaru w zamian za towar reklamowany, w przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, ale zgoda na jego wysłanie wymaga potwierdzenia przez Klienta w drodze e-mailowej przyjęcia takiej propozycji.

 

§ 7.

Gwarancja

 

 1. Towary sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta. Dokument gwarancyjny jest każdorazowo dostarczany w opakowaniu razem z zakupionym towarem (o ile towar ten jest objęty gwarancją producenta).
 2. Sklep nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane towary.
 3. W przypadku towarów, na które producent udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
  • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio u gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji), a Sklep może być tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do serwisu gwarancyjnego, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym, albo do Sklepu; 
  • korzystając z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy w związku z niezgodnością produktu z umową – w takim przypadku należy złożyć reklamację stosownie do postanowień § 6 Regulaminu.

 

§ 8.
Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Klient ma możliwość rezygnacji ze złożonego zamówienia, jeżeli nie zostało ono jeszcze zrealizowane (towar nie został wysłany), kontaktując się z właścicielem portalu zprzewodnikiem.pl przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. W przypadku wysłania  zamówienia, odstąpienie od umowy następuje na zasadach określonych w §  6, z zastrzeżeniem, iż klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.  
 2. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy, bez podania przyczyny, składając oświadczenie woli w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia:
  - odebrania towaru przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią,
  - odebrania ostatniego towaru, w przypadku zamówień więcej niż jednego towaru dostarczanych partiami,
 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od dnia, w którym Klient odstąpił od umowy. Jeżeli Klient wybrał sposób zwrotu (dostarczenia) towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego kosztów, przekraczających koszty zwykłego sposobu dostarczenia. 
  Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru. 
  Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru związane z dostarczeniem towaru do Sklepu. 
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zawierać: określenie adresata (zgodnie z danymi podanymi poniżej), datę zawarcia umowy/odbioru towaru, imię, nazwisko oraz adres Klienta, informację o przedmiocie umowy, datę sporządzenia oraz stwierdzenie, że Klient odstępuje od umowy ze sklepem internetowym zprzewodnikiem.pl, jak również – w przypadku oświadczenia w wersji papierowej - winno być podpisane. 
  Odstępując od umowy kupna Klient może skorzystać z formularza przygotowanego przez Sklep lub formularza stanowiącego Załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Pobierz formularz. 
  Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy przesłać listownie w wersji papierowej pod wskazany adres:

  "Na szlaku" usługi turystyczne Adam Januszewicz
  ul. Polna 51, 16-400 Suwałki 
  z dopiskiem: "zwrot"

  Zwracany towar powinien zostać wysłany na adres: 
  "Na szlaku" usługi turystyczne Adam Januszewicz
  ul. Polna 51, 16-400 Suwałki 
  z dopiskiem: "zwrot"

 4. Zwrot środków pieniężnych Klienta nastąpi w terminie 14 dni kalendarzowych przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
 5. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania towaru lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania.

 § 9.
Dane osobowe

 

 1. Podawane przez Klienta dane (imię, nazwisko, adres, numer telefonu)  niezbędne do wysyłki zamówionych towarów umieszczane są w bazie Sklepu. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych w bazie Sklepu. Podanie danych oraz zgoda na ich przetwarzanie są konieczne do realizacji przez Sklep zamówienia. 
  Zarówno przechowywanie, jak i przetwarzanie przez Sklep danych odbywa się w celu realizacji umowy sprzedaży Klientowi towarów. Klient we własnym zakresie jest odpowiedzialny za prawdziwość podanych danych osobowych. 
  Podawane przez Klienta dane niezbędne do zrealizowania wysyłki zamówienia, tj. adres, imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon, mogą zostać przekazane Poczcie Polskiej realizującej wysyłkę w imieniu Sklepu. 
 2. Klient, dokonując zakupu w Sklepie, oddzielnie wyraża zgodę na wysyłanie za pomocą poczty e-mail informacji dotyczących oferty sklepu, ofert specjalnych – promocji, przecen (tzw. newsletter).
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. 
 4. Klient ma pełne prawo wglądu do podanych przez siebie danych osobowych, ich modyfikacji oraz żądania ich usunięcia z bazy Sklepu.

 

§ 10.

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

 1. Klient posiada w szczególności następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  - Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  - Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sklepem,
  - Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. 

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl).

 

§ 11.
Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 24 kwietnia 2015 r .
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a przede wszystkim kodeksu cywilnego, jak również przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Klienta w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetową Sklepu. Klient, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie ze Sklepu może być utrudnione.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmiany są realizowane na podstawie Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia zamówienia.

 

 

Regulamin sklepu internetowego zprzewodnikiem.pl udostępniany jest w formie pliku PDF, który umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

Do pobrania: